Jan 17, 2009

Allah Ada Di Mana-mana?

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Pertanyaan.
Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya : Dalam sebuah siaran radio ditampilkan kisah dengan menggunakan kata-kata: "Seorang anak bertanya tentang Allah kepada ayahnya, maka si ayah menjawab: "Allah itu ada dimana-mana." Bagaimana pandangan hukum agama terhadap jawapan yang menggunakan kalimat seperti ini?

Jawapan.
Jawapan ini batil, merupakan perkataan golongan bid'ah dari aliran Jahmiyah dan Mu'tazilah serta aliran lain yang sejalan dengan mereka. Jawapan yang benar adalah yang di-ikuti oleh Ahli Sunnah wal Jama'ah, yaitu Allah itu ada di langit diatas Arsy, diatas semua mahlukNya. Akan tetapi ilmuNya ada dimana-mana (meliputi segala sesuatu). Hal ini sebagaimana disebutkan didalam beberapa ayat Al Qur'an,hadits-hadits Nabi صلی الله عليه وسلم ,ijma dari pendahulu umat ini.Sebagaimana contoh adalah firman Allah:

"Ertinya : Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy [Surat Al A'raf:54]

Didalam Al Qur'an ayat ini tersebut pada 6 tempat. Yang dimaksud dengan 'bersemayam" menurut Ahli Sunnah ialah pada ketinggian atau berada diatas Arsy sesuai dengan keagungan Allah.Tidak ada yang dapat mengetahui BAGAIMANA bersemayamnya itu,seperti dikatakan oleh Imam Malik ketika beliau ditanya orang tentang hal ini.Beliau menjawab:

"Kata bersemayam itu telah kita fahami. Akan tetapi, bagaimana caranya tidak kita ketahui. Mengimana hal ini adalah wajib, tetapi mempersoalkannya adalah bid'ah."

Yang beliau maksudkan dengan mempersoalkannya adalah bid'ah yakni mempersoalkan cara Allah bersemayam diatas Arsy. Pengertian ini beliau peroleh dari gurunya, Syaikh Rabi'ah bin Abdurrahman yang bersumber dari riwayat Ummu Salamah radhiallahu anha. Hal ini merupakan pendapat semua Ahli Sunnah yang bersumber dari shahabat Nabi صلی الله عليه وسلم dan para tokoh Islam sesudahnya. Allah telah menerangkan pada beberapa ayat lainnya bahawa Dia dilangit dan Dia berada diatas, seperti dalam firmanNya:

"Ertinya : Kepada-Nya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya" [Surat Faathir:10]

"Ertinya : Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" [Al Baqarah:255]

"Ertinya : Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang?, Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku" [Surat Al Mulk:16-17]

Banyak ayat-ayat Al Qur'an yang dengan jelas memuatkan penegasan bahawa Allah itu ada di langit, Dia berada di atas. Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang menggunakan kata-kata bersamayam. Dengan demikian dapatlah diketahui perkataan ahlu bid'ah: "Allah itu berada dimana-mana" merupakan hal yang sangat batil. Perkataan ini merupakan pernyataan firqoh yang beranggapan bahawa alam ini penjelmaan Allah,suatu aliran bid'ah lagi sesat,bahkan aliran kafir lagi sesat serta mendustakan Allah dan RasulNya Muhammad صلی الله عليه وسلم .Dikatakan demikian kerana dalam riwayat yang sah dari beliau صلی الله عليه وسلم dinyatakan bahawa Allah ada dilangit, sebagaimana sabda beliau صلی الله عليه وسلم :

Alaa ta'manuniy wa anaa amiinu man fis samaa?

"Ertinya : Tidakkah kalian mau percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan dari Tuhan yang ada di langit." [Bukhari no.4351 kitabul Maghazi ;Muslim no.1064 Kitabuz Zakat]

Hal ini juga disebutkan pada hadits-hadits (tentang) Isra’ Mi'raj, dan lain-lain.

[Majallatuud Dakwah no.1288]

Oleh
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Pertanyaan.
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Bagaimana pandangan hukum terhadap jawapan sebahagian orang: "Allah berada dimana-mana" bila ditanya :"Dimana Allah?" Apakah jawapan seperti ini sepenuhnya benar?

Jawapan.
Jawapan seperti ini sepenuhnya batil. Apabila seseorang ditanya : "Allah dimana?" hendaklah dia menjawab:"Di langit" seperti dikemukakan oleh seorang (budak) perempuan yang ditanya oleh Nabi صلی الله عليه وسلم : "Dimana Allah?" jawabnya: "Di langit."

Adapun orang yang menjawab dengan kata-kata: "Allah itu ada" maka jawapan ini sangat samar dan menyesatkan. Orang yang mengatakan bahawa Allah itu ada dimana-mana dengan pengertian dzat Allah ada dimana-mana, adalah kafir kerana dia telah mendustakan keterangan-keterangan agama, bahawa dalil-dalil wahyu dan akal serta fitrah. Allah berada diatas segala mahluk. Dia berada diatas semua langit, bersemayam diatas Arsy.

[Majmu' Fatawaa wa Rasaail ,juz 1 halaman 132-133]

[Disalin dari kitab Al Fatawaa Asy Syar'iyyah Fil Masaail Al 'Ashriyyah min Fatawaa Ulamaa? Al Balaadil Haraami, Edisi Indonesia: Fatwa Kontenporer Ulama Besar Tanah Suci, Penyusun Khalid al Juraisy, Penerbit :Media Hidayah, Cet.1 September 2003]

sumber:
software salafidb

0 comments:

Post a Comment